Thematische cursussen

Thematic Courses

Het INAC biedt twee verschillende cursussen aan, één met een cultureel-religieuse invalshoek en één met een sociaal-economische thematiek.

INAC offers two thematic seminars. One focusses on cultural value sand religion. The second has socio-economic issues as its subject. 

Voor wie? De cursussen zijn bestemd voor iedereen die belangstelling heeft voor Afrika. Voorkennis is niet noodzakelijk.

Are you interested in African culture and society? Then these courses are meant for you. No previous training or knowledge is required .

Programma cursus 1

Program seminar 1

Rituelen: Puberteitsrituelen voor jongens en voor meisjes; Oogst- en regenrituelen; geboorte, naamgeving, huwelijk en begrafenis.

Verhalen:  Mythen over de oorsprong van de eigen samenlevingen; Volksverhalen.

Religie: Profetische bewegingen;  hekserij en divinatie :: ziekte en genezing; onafhankelijke (christelijke) kerken.

Rituals: Puberty rituals for boys and girls; harvest and rain rituals; life-cycle rituals (birth, naming, marriage, death).

Myths and stories: Myths about the origin of a people's society; traditional folktales.

Religion: prophetic movements; witchcraft and divination :: illness and health; independent (Christian) churches. 


Programma cursus 2

Program seminar 2

Economie: ondernemende vrouwen;   handel in heden en verleden;  - bestaansmiddelen vroeger en nu.

Politieke organisatie: sacrale vorstendommen en stateloze samenlevingen; Traditionele machthebbers in de moderne staat. 

Huishouden en familie: arbeidsverdeling; zeggenschap over inkomsten en (landbouw)-productie; 

Economy: women in business; trade in the past and the present; means of subsistence, past and present.

Political organization: sacred kingdoms and stateless societies; traditional leaders in the modern state. 

Household and family: division of labour; control over income and resources. 


Plaats, duur en tijd: de cursussen kunnen gegeven worden in Leiden of op een lokatie van uw keuze. De cursussen duren één dag, van 9.30 - 17.30 uur. De cursussen worden wekelijks gegeven, op maandagen (cursus 1) en op vrijdagen (cursus 2). 

Inschrijving: De cursussen vinden alleen doorgang indien zich minimaal 5 personen hebben aangemeld.